top of page
הדס גלילי

הדס גלילי

הדס גלילי עו"ס טיפולית בכירה, 

מנהלת בכירה בארגון שילוב בעלי מגבלות 

בעבודה ובקהילה. 

מהפעילות הבולטות בישראל בנושא שילוב בעלי מוגבלות 

בקהילה - ומיוזמי חוק השילוב. 

מרצה בנושאי שילוב בעלי מגבלות בקהילה 


Zooming Camera
bottom of page